Ризик-орієнтований підхід і класифікація ризиків

Ризик-орієнтований підхід (РОП) у галузі безпеки ґрунтується на положенні, що всі появи небезпеки (у виробничій сфері, у повсякденному житті і побуті), незважаючи на їх різноманіття, мають однакову природу виникнення і однакову логіку розвитку подій. Основними завданнями РОП є створення наукових основ забезпечення надійності складних технічних систем для безпеки людей і довкілля, розроблення методів оцінки ступеню небезпеки промислових об’єктів та наукових засад концепції прийнятного ризику. Зниження ризику наразитися на небезпеку потребує витрат суспільства і пов’язане із інвестуванням природної, техногенної та соціальної сфер.

Залежність сумарного (технічний плюс соціально-економічний) ризику від загальних витрат суспільства на безпеку описується кривою, яка має мінімум Ризик-орієнтований підхід і класифікація ризиків у разі досягнення оптимального співвідношення між інвестиціями у природну, технічну та соціальну сфери. Зона прийнятного ризику знаходиться поблизу мінімуму залежності сумарного ризику наразитися на небезпеку від загальних витрат суспільства, спрямованих на безпеку.

Управління ризиком є пошуком компромісу між витратами суспільства на захист від небезпек і зменшенням збитків, заподіяних небезпекою. За сприйняттям людиною ризики поділяють на добровільний і примусовий. Ризик примусовий сприймається людиною як додатковий, і вона, як правило, вимагає, щоб він був якомога меншим і контрольованим.

За походженням ризики поділяють на природні, техногенні та соціально-економічні.

У виробничій сфері ризики поділяють на внутрішні (пов’язані із функціонуванням Ризик-орієнтований підхід і класифікація ризиків підприємства), зовнішні (пов’язані із зовнішнім середовищем) і такі, що спричинені людським чинником (помилки персоналу). За видом збитку ризики поділяють на екологічні, економічні та соціальні. За обсягом ризики поділяють на глобальні, регіональні та локальні.

За часом впливу ризики поділяють на довготривалі, середньої тривалості та короткочасні. За видом збитку ризики поділяють на екологічні, економічні та соціальні.


documentbbwhbzt.html
documentbbwhjkb.html
documentbbwhquj.html
documentbbwhyer.html
documentbbwifoz.html
Документ Ризик-орієнтований підхід і класифікація ризиків